Solvent Selection Chart

TS THINNER & RETARDER SELECTION CHART
               
PRODUCT EXTRA         EXTRA GEL
  FAST FAST STANDARD DETAIL RETARDER SLOW RETARDER
               
A SERIES     TS13   TS03    
AZTEC     TS49   TS29    
CORRIBOND CR     TS13   TS03    
               
FLEXIJET VP   TS12 TS18   TS19   TS31
GLOSS POLYCAT 56     TS23    TS24 TS22  
M SERIES     TS13   TS03    
               
POLYSPEED 53     TS20   TS21  TS22  
QUATTRO PLUS     TS06    TS03     
RUB REMOVABLE     TS13         
             
SCREENGLO MFT   TS53 TS54   TS24   TS31
SCREENGLO DGV     TS53   TS29    TS31
STARGLOSS MT   TS53 TS54    TS24   TS31 
               
STYRENE PS   TS51   TS24      
TOUCAN     TS23   TS24 TS22  
TOUCHKEY TK     TS23 TS24 TS15    
               
NYLON TZ     TS43 TS29      
UNICAT 59     TS23   TS24 TS22   
A SERIES     TS13   TS03    
VYNAMATT PM   TS12 TS13    TS17  TS15   
             
VYNAGLAZE 47     TS16   TS17 TS11  TS31
POLYCARBONATE         TS29    
LOW ODOUR      TS46    TS47     
             
Back to top